top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders ia aangegeven:  

 • Verkoper: de aanbieder van Producten en Arrangementen aan Klanten of Bezoekers via www.hillekenshoeve.nl, Whatsapp Business [06 1886 7680] en het afhaalpunt op het biologisch melkveebedrijf, hierna te noemen Hillekens Hoeve.

 • Producten: de Producten die door Hillekens Hoeve worden aangeboden zijn biologische voedingsmiddelen. Deze Producten zijn door Skal gecertificeerd. De Producten kunnen besteld worden via mail en Whatsapp Business [06 1886 7680] en zijn te koop in het verkooppunt van Hillekens Hoeve, gevestigd aan het Vlaanderbos 6 te Etten-Leur.

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Hillekens Hoeve via www.hillekenshoeve.nl, Whatsapp Business [06 1886 7680] of per mail een Overeenkomst is aangegaan tot levering van Producten of Arrangementen. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling. 

 • Arrangement: een georganiseerde gebeurtenis waarbij Bezoeker betrokken is.

 • Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een Overeenkomst met Hillekens Hoeve sluit ter zake van het bijwonen van een door Hillekens Hoeve te organiseren Arrangement. Eveneens Bezoeker is de natuurlijke of rechtspersoon die enig Arrangement bijwoont, zonder dat deze een Overeenkomst met Hillekens Hoeve heeft gesloten. 

 • Aanbod: ieder (schriftelijk al dan niet elektronisch) aanbod aan de Klant tot het leveren van Producten door Hillekens Hoeve waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. In bepaalde situaties kan een Aanbod op een andere wijze dan schriftelijk c.q. elektronisch worden gecommuniceerd (bijv. mondeling). Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie / omstandigheden. 

 • Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door de Klant gekocht zijn van Hillekens Hoeve.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hillekens Hoeve, op iedere Overeenkomst tussen Hillekens Hoeve en de Klant en/of Bezoeker en op elk Product of Arrangement dat door Hillekens Hoeve wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hillekens Hoeve aan de Klant aangeven op welke wijze de Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Hillekens Hoeve zijn gepubliceerd, zodat de Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan raadplegen.

 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3 Aanbod
 1. Alle door Hillekens Hoeve gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is in ieder geval sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 1. Een Aanbod kan door Hillekens Hoeve gedaan worden via www.hillekenshoeve.nl, Whatsapp Business [06 1886 7680] en per mail. 

 2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product of Arrangement met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Hillekens Hoeve niet binden. Eventuele afbeeldingen, verpakkingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). 

 3. Indien het Aanbod verse Producten (zoals zuivel en vlees) betreft, zijn afwijkingen zowel naar boven als beneden mogelijk van 10 – 20% van het Aanbod aangegeven grammage. De Klant blijft echter de prijs betalen die voor het op het Aanbod aangegeven grammage staat opgegeven. 

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hillekens Hoeve niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

 5. Hillekens Hoeve heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende Producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. 

 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe. 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Aanbod van Hillekens Hoeve schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd. 

 2. Indien de Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Hillekens Hoeve, zal Hillekens Hoeve de Overeenkomst met de Klant schriftelijk, althans per mail of Whatsapp bevestigen. 

 3. Hillekens Hoeve is niet gehouden aan een Aanbod indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de Klant geen rechten ontlenen. 

 4. De Klant heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Klant ten aanzien van alle verse Producten die snel bederven of beperkte houdbaarheid hebben en/of de producten waarvan de Klant de sluitzegel heeft verbroken of de verpakking heeft geopend. 

 5. Elke Overeenkomst met Hillekens Hoeve wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant op grond van door Hillekens Hoeve in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

 6. Hillekens Hoeve behoudt het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Hillekens Hoeve niet schadeplichtig zijn jegens de Klant.

 

Artikel 5 Arrangementen
 1. De Bezoeker dient gedurende haar bezoek aan het Arrangement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Arrangement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient de Bezoeker zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Hillekens Hoeve gedane aanwijzingen en instructies. 

 2. Het betreden van de locatie van het Arrangement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden. 

 3. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijke verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Arrangement.

 4. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 5. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van de Bezoeker (en/of de minderjarige), is Hillekens Hoeve gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Bezoeker de toegang tot het Arrangement te ontzeggen. 

 6. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hillekens Hoeve, op Arrangement promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

 7. Hillekens Hoeve is gerechtigd een Arrangement te annuleren of verplaatsen. In deze situatie zal Hillekens Hoeve haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover te informeren. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om te controleren of een Arrangement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip wordt.

 

Artikel 6 Levering
 1. In de Overeenkomst wordt vastgelegd of de goederen worden afgehaald of door Hillekens Hoeve worden geleverd.

 2. Hillekens Hoeve verbindt zich jegens de Klant om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. 

 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

 4. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen per mail of Whatsapp geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 5. In geval van afhalen, zijn alle kosten van transport, inclusief het laden/lossen voor rekening en risico van de Klant.

 6. In geval van afleveren, zijn alle kosten voor transport, inclusief het laden/lossen voor rekening en risico van Hillekens Hoeve.

 7. Op de Klant rust een afnameplicht. 

 8. Indien de Klant de Producten conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle door de Hillekens Hoeve gemaakte kosten inzake de levering voor rekening van de Klant.

 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hillekens Hoeve behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Reclames
 1. De Klant dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. 

 2. Eventuele klachten van de Klant over onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen uiterlijk de dag na leveren of afhalen schriftelijk te worden gemeld bij Hillekens Hoeve via mail of Whatsapp. Indien de Klant niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd, wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.

 3. Eventuele klachten over de kwaliteit van de Producten dienen direct op dezelfde dag dat de afwijking ontdekt wordt, schriftelijk te worden gemeld via mail of Whatsapp aan Hillekens Hoeve, onder vermelding van het onderwerp “Klacht”, de houdbaarheidsdatum en de naam van het Product.

 4. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Hillekens Hoeve zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Klant dient Hillekens Hoeve bij dit onderzoek behulpzaam te zijn. 

 5. Hillekens Hoeve zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op deze klacht. 

 6. Reclame inzake de hoogte van de door Hillekens Hoeve verzonden facturen dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld. 

 7. Indien een klacht door Hillekens Hoeve als gegrond wordt beschouwd, zal Hillekens Hoeve de keuze hebben om: 

  1. De goederen terug te nemen en te vervangen, of;

  2. De koopovereenkomst te ontbinden, of;

  3. Een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren. 

 8. Terugzending of terugbrengen van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Klant en is slechts mogelijk nadat Hillekens Hoeve daarmee heeft ingestemd. 

 9. Reclames geven de Klant nimmer het recht om de Overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding. 

 10. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 8 Prijzen
 1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Hillekens Hoeve is gerechtigd om prijzen voor nog niet afgeleverde Producten aan te passen aan eventuele veranderingen als gevolg van prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, loonkosten, kosten van verpakkingsmateriaal. Een stijging van BTW of andere overheidsheffing mag steeds worden doorgerekend. 

 3. Indien een prijswijziging wordt doorgevoerd, zal dit per mail, via de website www.hillekenshoeve.nl of mondeling aan de Klant bekend gemaakt worden. 

 4. Indien Hillekens Hoeve op grond van het gestelde in lid 2 overgaat tot verhoging van de prijs is de Klant gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Hillekens Hoeve en tegen vergoeding van de door Hillekens Hoeve gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde Overeenkomst is geleverd, blijft de Klant de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 9 Betaling 
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Hillekens Hoeve uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door de Klant te zijn betaald, zonder korting of verrekening. Dit dient te gebeuren op het aan de Klant kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Hillekens Hoeve. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Hillekens Hoeve een andere betalingstermijn overeenkomen.

 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Hillekens Hoeve op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 3. Wanneer de Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal de Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien de Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 4. Ingeval van niet tijdige betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de facturen een (handels)rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag.

 5. De Klant is gehouden alle gerechtelijke kosten te voldoen die Hillekens Hoeve heeft moeten maken in verband met het feit dat de Klant in gebreke is gebleven zijn betalingsverplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen. 

 

Artikel 10 Ontbinding
 1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Hillekens Hoeve indien de Klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Hillekens Hoeve tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Hillekens Hoeve verder toekomende rechten. Het recht van Hillekens Hoeve tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of de Klant in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Hillekens Hoeve na te komen alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de Klant en voorts in het geval goederen van de Klant in beslag worden genomen, dan wel de Klant onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

 2. De Klant is slechts bevoegd de voor hen uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de Overeenkomst tussen Hillekens Hoeve en de Klant op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
 1. Hillekens Hoeve is niet aansprakelijk voor enige directe schade aan de zijde van de Klant, welke zijn ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van Hillekens Hoeve, van personen in dienst van Hillekens Hoeve of door Hillekens Hoeve ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hillekens Hoeve. 

 2. Hillekens Hoeve is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. 

 3. In het geval dat Hillekens Hoeve aansprakelijk mocht zijn op grond van artikel 11 lid 1, dient de Klant de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Hillekens Hoeve te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 4. De aansprakelijkheid van Hillekens Hoeve blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde Producten of Arrangementen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Hillekens Hoeve is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

 5. Hillekens Hoeve sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

 6. Hillekens Hoeve is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste informatie op de website, van gelinkte websites en Whatsapp Business. 

 7. Hillekens Hoeve is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of Whatsapp Business.

 8. Hillekens Hoeve staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hillekens Hoeve verzonden mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

 

Artikel 12 Overmacht
 1. In het geval van overmacht aan de zijde van een der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. 

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: 

  1. Overmacht van toeleveranciers van Hillekens Hoeve;

  2. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur;

  3. Overheidsmaatregelen;

  4. Elektriciteitsstoring;

  5. Storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie;

  6. Natuurrampen; 

  7. Oorlog en terroristische aanslagen; 

  8. Algemene vervoersproblemen;

  9. (Vermoeden van) dierziekten;

  10. Brand; 

  11. Overige situaties die naar het oordeel van Hillekens Hoeve buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Indien door overmacht aan de zijde van Hillekens Hoeve de uitvoering van de Overeenkomst met meer dan vier (4) weken vertraagd wordt, zijn zowel Hillekens Hoeve als de Klant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Hillekens Hoeve kan in dat geval, in afwijking van artikel 11.4, slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 

 4. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst, is Hillekens Hoeve gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

 5. Indien Hillekens Hoeve op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoede van schade aan de Klant.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde Producten en Arrangementen berusten uitsluitend bij Hillekens Hoeve en worden niet overgedragen aan de Klant.

 2. De Klant mag de van Hillekens Hoeve afkomstige Producten slechts onder het (beeld)merk en de specificaties waaronder de goederen aan hem zijn geleverd, verhandelen. 

 3. De Klant mag het (beeld)merk uitsluitend gebruiken ter promotie of aanprijzing van de goederen ter bevordering van de verkoop

​Artikel 14 Privacy 
 1. Hillekens Hoeve gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klant en bezoekers van de website http://www.hillekenshoeve.nl/. Indien daarom gevraagd zal Hillekens Hoeve de betrokkene hierover informeren. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 
 1. De rechtsverhouding tussen Hillekens Hoeve en de Klant wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht. De toepasselijkheid van het (CIGS) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Hillekens Hoeve heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

 3. Indien een van de huidige bepalingen strijdig is met plaatselijke dwingendrechtelijke bepalingen, dan zal uitsluitend die specifieke bepaling worden aangepast aan de plaatselijke wetgeving. Alle overige bepalingen in deze voorwaarden en de Overeenkomst blijven volledig van kracht. 

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Hillekens Hoeve en de Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

​​​

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2024

bottom of page